Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική Ποιότητας | Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της GRUPPO CUCINE αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των  πελατών της και γενικότερα των ενδιαφερομένων μερών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της Εταιρείας, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρείας είναι:

 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω κοινά αποδεκτών και συμφωνημένων προσφορών / συμβάσεων, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Η αναγνώριση και η συμμόρφωση με την νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται απο αυτή.
 • Η διάθεση πόρων για την εφαρμογή και την επίτευξη των Σκοπών & Στόχων που έχουν τεθεί.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και άυλων αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της GRUPPO CUCINE έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της GRUPPO CUCINE να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή και αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες  της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας και να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Η Διοίκηση της GRUPPO CUCINE δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτροπή ατυχημάτων καθώς και την βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής  και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Παράλληλα παρακολουθεί και μελετά κάθε τεχνολογική, κανονιστική – νομοθετική και επιχειρησιακή εξέλιξη η οποία  επιβάλει αλλαγές ή δύναται να επηρεάσει θετικά την Υγεία & Ασφάλεια κατά την εργασία, εφαρμόζοντας κάθε δυνατό μέτρο.

Η Διοίκηση της GRUPPO CUCINE έχει ορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των λειτουργικών της δραστηριοτήτων το οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, πρωτόκολλα, πολιτικές και οδηγίες εργασίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Εταιρεία δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Εξάλειψη της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων και εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων με την εφαρμογή κάθε δυνατού προληπτικού μέτρου και μέσου ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών.
 • Συνεχής παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.
 • Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.
 • Εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος.
 • Θεσμοθετημένη και τεκμηριωμένη διαβούλευση και συμμετοχή του προσωπικού της Εταιρείας σε συμβούλια, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.
 • Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ&Α, για το σύνολο των διεργασιών και του προσωπικού της Εταιρείας ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας.
 • Επικοινωνία με τις Αρχές, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς για οποιοδήποτε ζήτημα Υ&Α στην εργασία.
 • Διερεύνηση των συμβάντων και εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο την αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων της Εταιρείας σε θέματα Υ&Α κατά την εργασία.
 • Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων αναφορικά με την εφαρμογή των θεσμοθετημένων διαδικασιών & οδηγιών για την Υ&Α στην εργασία.
 • Θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων για την Υ&Α στην εργασία και αξιολόγηση των επιδόσεων της Εταιρείας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

H GRUPPO CUCINE θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός, θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής.